Twitter


Perpustakaan


  Asal kata pustaka yang artinya buku.perpustakaan berarti koleksi bahan buku.

Tugas pokok Perpustakaan sekolah adalah :
     
        Menunjang proses pendidikan dengan menyediakan bahan bacaan sesuai dengan kurikulum
        sekolah  dan ilmu pengetahuan tamvbahan,agar proses pendidikan berlangsung lancar dan        
        baik.